General questions about the Joomla! CMSİznik Konseyi’nde dört İncil mi seçildi?

İncil konusunda yaygın olan bir başka iddia ise İznik şehrinde yapılan konseyde 4.400'ü aşkın değişik el yazmalarından en uygun görülen dört farklı (Matta, Mark os, Luka, Yuhanna) İncil'in seçildiği yönündedir.

Hatta kimileri komik bir iddiada bulunur: “Hristiyan din adamları, üzerinde yüzlerce İncil bulunan masayı sallamışlar ve kitapların birçoğu düşmüş, üzerinde kalan dört tanesini hakiki İncil olarak kabul etmişler.”

Yani kocaman Hristiyanlık âlemi bu basit deneme yanılma sistemi üzerine mi kurulmuştur? Halkın bu tür şeylere nasıl inandığı insanı şaşırtıyor, tabii şunu da itiraf edelim ki, bizler de eskiden böyle söylentilere inanıyorduk.

Bu iddiaların akıl dışı ve tamamen dayanaksız olduğu aşikârdır. Bugün elimizde olan ve oku-duğumuz İncil'in sadece içindekiler bölümüne baktığımızda bu hikâyenin gerçeği yansıtmadığını görürüz, çünkü Matta, Mark os, Luka ve Yuhanna İncil'in sadece ilk dört bölümü oldu-ğunu ve İncil'in toplam 27 bölümden oluştuğunu görebiliyoruz.

Yukarıda belirttiğimiz gibi, tarihsel kaynaklara göre elimizdeki İncil'den başkası olmamıştır ve değişmeden elimize ulaştı.

Peki, İznik Konseyi denen şey nedir? M.S. 325 yılında toplanan konseyde İsa Mesih'in Tanrısal sıfatı tartışıldı. Özellikle İsa Mesih'in mutlak Tanrılığını kabul etmeyen ve inanlıları bu düşüncesi ile doğru yoldan çıkarmak isteyen Aryus adında bir kilise görevlisinin iddiaları görüşüldü.

Bu görüşmeler neticesinde toplanan 250 Kilise önderlerince İsa'nın Tanrılığı tartışılamayacak bir olgu olarak kabul edilmiş ve yayınlanan bir inanç bildirgesi ile bu karar dünyanın dört bir yanındaki Hristiyan topluluklarına bildirilmiştir.

İznik Konseyinde İncil'in metinleri üzerine bir tartışma söz konusu olmamıştır. Tersine katılan önderler aynı İncil'i kullanarak İsa Mesih'in Tanrılığını tartışıp ortak bir anlayışa vardılar.

 

İncil’in Güvenilirliği

İncil değiştirildi mi?

Birçok insan bize gelip dünya çapında bilinen ve kanıtlanan bir gerçekmiş gibi, İncil'in tarih boyunca ‘papazlar' tarafından değiştirildiğini söylüyor.

İlk önce şunu belirtmek gerekir ki, bugüne kadar hiç kimse bu iddiayı doğrulayacak küçücük bir kanıt bile gösterememiştir. Bunların hiçbirisi kulaktan dolma boş ve yersiz iddiaların ötesine gitmiyor.

Bu iddianın komik tarafı da şudur; diyelim ki Mesih'ten 500 sene sonra yaşamış bir papaz, İncil'in bazı öğretilerini benimsemediği için onu değiştirmek istedi, fakat bunu tamamıyla gerçekleştirebilmesi için onlarca dillere çevrilen ve dünyanın dört bucağına yayılan binlerce İncil nüshalarının hepsini bir araya toplayıp tek tek yeniden yazması gerekiyordu.

Sizce böyle bir şey mümkün mü? Yine başka birisi, İncil'in aslının çoktan kaybolduğunu, Hristiyanların şimdi kullandığı İncil'in uydurma olduğunu emin bir şekilde iddia eder. Peki, “Elimizdeki İncil'in değiştirildiğine dair her hangi bir kanıt gördünüz mü?” ya da “Tam olarak neresi değiştirildi?” diye sorduğumuzda, “Bilmiyorum, yalnız öyle duymuştum” gibi cevaplar alıyoruz.

Tam aksine içsel veya tarihsel kanıt olsun, bilimsel ya da mantıksal kanıt olsun, her alanda İncil'in Tanrı'nın esini olup bozulmayarak ilk Kilisenin döneminden bu yana sağlam bir şekilde elimize ulaştığını kanıtlayabiliyoruz

Yukarıdaki iddiaların gerçek olduğunu var sayarsak, herşeden önce Tanrı'nın hikmeti ve gücünü hiçe indirgeyip karakterini küçümsemiş olmaz mıyız? Hâlbuki hepimiz Kadir olan, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten bir Tanrı'ya inanıyoruz.

Eğer Tanrı dün, bugün ve sonsuza dek değişmez tek Tanrı ise, kendi Sözü'nün de değiştirilmesi olanaksızdır; çünkü Tanrı sözlerini insanlara esinlediğine göre onları koruyabilecek güçte olsa gerek. Yoksa Tanrı kendi sözüne sahip çıkamıyorsa nasıl güvenilir olduğunu gösterebilir?

Üstelik bu asılsız şeyleri söyleyerek, haşa haşa, papazların Tanrı'dan daha güçlü olduğunu mu iddia ediyoruz? Tam aksine Tanrı kutsal sözlerinin asla değiştirilemeyeceğine dair sürekli vaatte bulunmuştur (bkz. Mezmur 119:89, Matta 24:35, 1.Petrus 1:23-24).

İkinci olarak, İncil'in değiştirilmediğini ispatlayan binlerce tarihi elyazmaları arkeoloji müzelerinde sergilenmektedir. İsa Mesih'ten sonra ilk yüz-yıllardan başlayarak eski Kilise dönemlerinden kalan 5.000 metinden daha fazla orijinal yazım dili olan Grekçe (Eski Yunanca) el yazması, yani İncil nüshaları vardır.

[1] Ayrıca Mesih' ten kısa bir zaman sonra diğer dillere (Latince, Keldanica, Süryanice vb..) çevrilmiş 9.000'den fazla İncil el yazmaları bulunmaktadır.

[2] Ayrıca Kilise Babalarının yorum ve ilahi kitaplarından İncil'den o kadar çok alıntı var ki, başka hiç kalıntı kalmamış olsa bile, tek onların yazılarından İncil tekrar ortaya çıkar.

Mantıksal olarak da, İncil'in metni üzerinde iddia edilen bu oynamalar yapılmış olsaydı kesinlikle içeriğinden belli olurdu çünkü öne sürülen bu değişiklikler İncil'in kendi içerisinde çelişkiler yaratırdı. Fakat onu okuyan herkes İncil'in ne kadar tutarlı, mantıklı ve akıcı olduğuna kanıt getirebilir.

Şu anda elimizde bulunan bu İncil, mevcut olan eski nüshalarına dayanarak titiz bir şekilde Türkçe'ye çevrilmiştir. Eskiden kalan eserlerden hiçbirisi, İncil'e ilişkin var olan ispatların yüzde beşine bile sahip değildir (Örneğin: İlyada ya da Aristo'nun eserleri).

[3] Yani dünya çapında İncil kadar sağlam ve güvenli bir şekilde günümüze kadar aktarılmış, dikkatlice çevrilmiş ve itinayla korunmuş hiçbir eser bulunmamaktadır.

Dolayısıyla ilk olarak Tanrı'nın güvenilirliliğine olan imanımıza ve daha sonra da bilimsel araştırmalara dayanarak Allah'ın Sözü olan İncil'in asla değiştirilmediğini ve değiştirilemeyeceğini emin bir şekilde söyleyebiliyoruz (bkz. 2.Timoteos 3:16, 2.Petrus 1:19-21).

 

Değişmeyen İncil


Ülkemizde İncil'in değiştirildiği ve Batı'dan geldiği düşünülmektedir. Ne var ki, Tanrı'nın vaadi ve gücüyle korunan Kutsal Kitap DEĞİŞMEDİ, DEĞİŞMESİ DE MÜMKÜN DEĞİLDİR!

Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim,

Gök ve yer ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek. (İncil. Matta 5:17-18)

Tevrat, Zebur ve Peygamberlerin Yazıları (Luk.24:44), yazıldıkları özgün dillerde (İbranice, Aramice ve Grekçe) ne geçersiz kılınır (hükmü kalkmaz), ne de eksilir (tahrif olmaz). İncil de ortadan kalkmaz (nesih olmaz):

Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır . (İncil. Matta 24:35)

Günümüzde mevcut elyazmaları, İncil'in değiştirilmeden elimize kadar ulaştığını tereddüde yer bırakmayacak şekilde kanıtlamaktadırlar.

Aynı şekilde Mesih İnancı ne Batıya ne de Doğuya aittir, aksine SEMAVİ ve EVRENSELDİR!

 

Tanrı'nın En Büyük Buyruğu Nedir?


Bir gün, din adamları İsa Mesih'in etrafına toplandı ve aralarından birisi, İsa Mesih'e Tanrı'nın en önemli buyruğunun ne olduğunu sordu?

İsa Mesih ona şu karşılığı verdi:
“Tanrın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: Komşunu kendin gibi seveceksin.”

İsa Mesih'ten yaklaşık 1500 yıl önce, Musa Peygamberin günlerinde, Tanrı, On Emir'le aynı şeyleri söylemişti.

İşte Tanrı'nın tüm insanlara buyurduğu on emir:

Tanrı şöyle konuştu:
“Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın RAB benim.

1- Benden başka tanrın olmayacak.

2- Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben Tanrın RAB kıskanç bir Tanrı'yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm.

3- Tanrın RAB'bin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü RAB, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır.

4- Şabat Günü'nü kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB'be Şabat Günü olarak adanmıştır... Şabat gününü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim.

5- Annene, babana saygı göster.

6- Adam öldürmeyeceksin.

7- Zina etmeyeceksin.

8- Çalmayacaksın.

9- Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.

10- Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.”

Yukarıdaki on emri dikkatlice okursanız, ilk dört tanesinin Tanrı'yı  bütün yüreğimiz, bütün canımız ve bütün aklımızla sevmek hakkında ve son altı tanesinin de diğer insanları kendimiz gibi sevmek hakkında olduğunu göreceksiniz.

Tanrı hem Musa peygamber aracılığıyla hem de İsa Mesih aracılığıyla biz insanlara aynı şeyleri söylüyor.

Tanrın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin.”

 

Hristiyanlar Dua Eder mi?

Elbetteki, Hristiyanlar dua ederler.

İncil'in bir çok yerinde dua etmenin ne kadar önemli ve gerekli olduğu vurgulanmıştır. Her durumda dua ederek sıkıntılarımızı ve ihtiyaçlarımızı Tanrı'ya bildiririz ve Tanrı'dan yardım isteriz.

Kendi dilimizde, kendi cümlelerimizle, kimi zaman sesli olarak, kimi zaman da yüreğimizin derinliklerinden sessizce konuşuruz Tanrı'yla.Kimi zaman evimizin içinde veya kilise binasında diz çöküp yalvararak dua ederiz, kimi zaman da yolda yürürken ya da dolmuşta giderken sessizce dua ederiz yüreğimizin derinliklerinden.

Dua etmenin bir sınırı veya şablonu yoktur. Dua, insanın Tanrı ile konuşmasıdır. Sevinçlerini, üzüntülerini Tanrı'yla paylaşmasıdır.

Dua etmek için isterseniz, odanıza girip kapınızı kapabilirsiniz, isterseniz arabanızı kullanırken radyo dinlemek yerine Tanrı'ya dua edebilirsiniz, ya da yolda veya parkta dolaşırken dua edebilirsiniz.

Hiçbir sınır yoktur. Dua Tanrı ile insan arasındaki sohbettir.
İncil'in Filipililer bölümünde dua konusunda şöyle yazılmıştır:

“Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin.”  

Sadece kendi sıkıntı ve ihtiyaçlarımız için değil aynı zamanda tanıdığımız insanlar, komşularımız, akrabalarımız, iş arkadaşlarımız, devletimiz ve milletimiz için de dua ederiz.


İncil'deki ayetlerde, Tanrı, özellikle devletimiz ve devlet yöneticilerimiz için dua etmemizi buyurmuştur.

O nedenle, kilisemizde düzenli olarak tüm devlet yöneticilerimiz, devletimiz ve milletimiz için dua ederiz.

Tanrı'nın ülkemizi bereketlemesi, koruması için de çok dua ederiz.

İncil'deki bazı ayetler hastalar için de dua etmemizi bildirir.

Sonuç olarak, Biz Hristiyanlar için dua etmek bizim yaşamımızın önemli bir parçasıdır.
Sizin içinde dua etmemizi istediğiniz bir konu varsa lütfen dua istek formunu doldurup bize gönderin.

Kilisemiz sizin için dua edecektir.

 
« BaşlangıçÖnceki123SonrakiSon »

Sayfa 1 - 3
Kilise.org